ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгеокадастру

09.06.2017 № 137

 

ЗМІНИ
ДО
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ,
КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ НА 2017 РІК

 

  1. Розділ I «Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми» доповнити абзацами двадцять четвертим – тридцять четвертим такого змісту:

«Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

Проблему корупції в Держгеокадастрі передбачається вирішувати шляхом:

удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин;

визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникненню корупції;

формування у працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

забезпечення прозорості діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства.

Виконання антикорупційної програми дасть змогу:

зменшити вплив корупції на діяльність Держгеокадастру його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

підвищити рівень довіри до Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.»

  1. В розділі ІІ «Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру» в абзаці другому слова «Таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення» замінити словами «Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженому в.о. Голови Держгеокадастру 01.06.2017».

 

  1. В розділі IV «Навчання та заходи щодо поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування» абзац четвертий доповнити таким реченням: «План-графік навчань з питань запобігання та виявлення корупції в апараті Держгеокадастру на 2017 рік додається.».

 

  1. Розділ VI «Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням» виключити.

 

  1. Додаток до антикорупційної програми «Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення» виключити.

 

  1. Доповнити антикорупційну програму додатком такого змісту:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

В. о. Голови Держгеокадастру

_______________  О. М. Цвях

01 червня 2017 року

 

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

 

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», розглянуто пропозиції Національного агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік (додаток до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.05.2017 № 183 «Про погодження антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік»), проведено додаткову оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848.

З метою виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеоадастру, його територіальних органів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Комісія досліджувала наявну в Держгеокадастрі інформацію, а також використала зовнішні ресурси. Зокрема було:

розглянуто пропозиції Національного агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік (додаток до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.05.2017 № 183 «Про погодження антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік»);

досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Держгеокдастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а також окремих процедур на предмет наявності у них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

здійснено аналіз повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, можливу неправомірну та недоброчесну поведінку посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, а також працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

проаналізовано дослідження «Індекс сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік», проведеного міжнародною антикорупційною організацією Transparency International;

проведено аналіз судової практики за 2016 рік стосовно притягнення посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до відповідальності за корупційні та/або пов’язані з корупцією правопорушення;

проаналізовано повідомлення, що надійшли до Держгеокадастру від правоохоронних органів, про проведення обшуків (виїмок) під час розслідування кримінальних та/або адміністративних справ щодо можливих неправомірних дій посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

досліджено результати перевірок, службових розслідувань, що полягали в аналізі актів, довідок та інших документально оформлених результатів проведених заходів, наданих рекомендацій з метою максимального вивчення різних напрямів діяльності у яких було виявлено найбільше порушень вимог законодавства України, їх теперішній стан та ймовірність вчинення (сприяння вчиненню) корупційних правопорушень та/або правопорушень пов’язаних з корупцією;

проаналізовано листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, тощо, що надійшли до Держгеокадастру поштою, на електронну адресу Держгеокадастру та гарячу лінію Держгеокадастру та містили інформацію про напрямки діяльності, в яких виникає найбільша можливість вчинення корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

проведено аналіз діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з метою виявлення заходів, процедур та рішень, які стали причиною вчинення посадовими (службовими) особами Дергеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, корупційних правопорушень та/або правопорушень пов’язаних з корупцією;

розглянуто дисертацію Куренди С. В. на тему «Земельно-правові засади запобігання корупції в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (УДК 349.4, м. Луцьк, 2016 рік).

Зокрема, як засвідчив аналіз вищезазначених документів, матеріалів та інформації найбільша кількість порушених кримінальних та/або адміністративних справ стосувалася отримання неправомірної вигоди (хабара) посадовими (службовими) особами територіальних органів Держгеокадастру за:

надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо передачі у власність (оренду) земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів;

видання наказів про затвердження територіальними органами Держгеокадастру документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

погодження територіальними органами Держгеокадастру документації із землеустрою щодо відведення у власність (оренду) земельних ділянок;

прискорення процедур надання адміністративних послуг (у тому числі: реєстрації в Державному земельному кадастрі земельних ділянок, присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, надання витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки), тощо.

Комісією вивчено, проаналізовано та ідентифіковано корупційні ризики в організаційно-управлінській діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а саме в:

організаційній структурі;

системі внутрішнього контролю;

управлінні персоналом;

проведенні процедур закупівель;

наданні адміністративних послуг;

реалізації контроль-наглядових функцій;

дотриманні вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»; тощо.

У системі внутрішнього контролю існує ризик недостатньої професійної компетентності внутрішніх аудиторів територіальних органів Держгеокадастру, що не забезпечує якісного проведення внутрішнього аудиту та виявлення усіх порушень і недоліків діяльності, а також недотримання принципу незалежності та об’єктивності внутрішнього аудиту внаслідок можливого втручання інших посадових (службових) осіб в роботу підрозділів внутрішнього аудиту.

Ризик недостатньої професійної компетентності внутрішніх аудиторів територіальних органів Держгеокадастру усувається шляхом навчання та підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів за професійним напрямом, яке проводиться уповноваженим органом державної влади. Ресурсами для впровадження зазначених заходів можуть бути витрати на відрядження до місця проведення навчання (м. Київ) територіальними органами Дерджгеокадастру. Підвищення рівня професійної компетентності внутрішніх аудиторів територіальних органів Держгеокадастру створить більш професійний підхід внутрішніх аудиторів до виконання ними своїх посадових обов’язків та підвищить ефективність результатів їх роботи, що у свою чергу створить позитивний імідж та авторитет підрозділів внутрішнього аудиту Держгеокадастру та його територіальних органів.

В управлінні персоналом можуть існувати такі типові ризики як:

привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників;

застосування репресивних заходів впливу щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів);

приховування не етичної поведінки підлеглих;

одержання посадовими (службовими) особами подарунків від підлеглих, тощо.

Пріоритетність зазначених ризиків є доволі низькою, а для вирішення їх можливо вжити наступних заходів.

Забезпечити наявність та дієвість каналів для інформування працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про відомі їм факти вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень пов’язаних з корупцією.

У Держгеокадастрі для повідомлень про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення функціонують такі засоби зв’язку.

Гаряча лінія: 0 800 300 808, шість операторів у апараті Держгеокадастру здійснює прийом повідомлень, режим роботи: понеділок – п’ятниця з 08.00 до 20.00.

Електронна адреса: land@land.gov.ua, zvg@land.gov.ua.

Сайт: land.gov.ua.

На гарячу лінію протягом 2016 року надійшло: 13 повідомлень, 0 – анонімні.

На електронні адреси: land@land.gov.ua – 11 звернень, 0 – анонімні; zvg@land.gov.ua – 2 звернення, 0 – анонімні.

На сайт Держгеокадастру land.gov.ua надійшло 7 звернень, 0 – анонімні.

Повідомлення про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення від працівників Держгеокадастру не надходитли.

Більшість звернень (скарг) стосувалося незадовільної організації роботи територіальних органів з питань надання адміністративних послуг.

До Держгеокадастру у 2016 році викривачі не звертались.

Крім того, необхідно: проводити навчання та підвищення кваліфікації керівників з питань управлінської діяльності; забезпечити посилений контроль щодо працівників, діяльність яких пов’язана з підвищеним корупційним ризиком; проводити періодичні анонімні опитування (анкетування) серед працівників з метою визначення рівня задоволеністю рівнем організації умов праці та загального рівня етики поведінки; тощо.

З метою виявлення та попередження корупційних ризиків у Держгеокадастрі інструкцією з діловодства у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженою наказом Держгеокадастру від 16.06.2015 № 111 «Про затвердження інструкції з діловодства у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру», передбачено, що проекти наказів з основних питань діяльності, адміністративно-господарських питань та додатки до них візуються працівником, який створив документ, керівником структурного підрозділу, в якому його створено, посадовими особами, які визначені у проекті документа як виконавці завдань, що містяться в ньому, керівником служби діловодства, керівником структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, а також заступником Голови Держгеокадастру відповідно до функціональних обов’язків, іншими посадовими особами, яких стосується документ.

Проекти наказів з питань використання бюджетних коштів обов’язково візуються керівником відділу внутрішнього аудиту.

Проекти наказів з кадрових питань візуються працівником служби, який створив документ, та його керівником, а також залежно від видів наказів – посадовими особами структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, бухгалтерської служби, іншими посадовими особами, яких стосується документ.

За результатами розгляду питання щодо погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки Комісією вказано на існування корупційних ризиків при погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, у зв’язку із контактом розробника такої документації та працівника територіального органу Держгеокадастру, який її погоджує.

За ініціативою Держгеокадастру та Міністертсва аграрної політики та продовольства України 31.08.2016 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру».

При зазначеній процедурі розробник надсилає документації до територіального органу Держгеокадастру, а програмне забезпечення в автономному порядку вибирає будь-який територіальний орган, який здійснюватиме її погодження.

За 5 місяців з початку реалізації пілотного проекту (03.10.2016 – 31.01.2017) на погодження надійшло 34 802 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, з них 22 474 – погоджено, 12 328 – повернуто на доопрацювання.

Переважні причини відмови у погодженні проектів землеустрою: непроведення топографо-геодезичного знімання під час формування земельної ділянки; відсутність прив’язки до Державної геодезичної мережі під час топографо-геодезичного знімання; спроби зміни цільового призначення земельної ділянки в обхід мораторію; невідповідність даних про інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт, відомостям, які містяться у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Розробник може перевірити стан погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за допомогою офіційного веб-сайту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://e.land.gov.ua/dashboard/).

Комісією запропоновано після реалізації пілотного проекту та опрацювання його реальних результатів внести на розгляд керівництву Держгеокадастру питання про необхідність ініціювати в установленому законодавством порядку перед Кабінетом Міністрів України питання про погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності на постійній основі з метою мінімізації корупційних ризиків.

Протягом 2016 року за результатами опрацювання інформації, що надійшла від територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Держгеокадастром отримано повідомлень щодо 19 державних службовців та 3 керівників (працівників) підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, стосовно яких відкрито 16 кримінальних проваджень та 6 адміністративних проваджень (складено 6 протоколів про вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення), з яких: 13 осіб – начальники та заступники начальників територіальних органів Держгеокадастру, 1 – заступник керівника підприємства, що належить до сфери управління Держгеокадастру, 6 спеціалістів територіальних органів Держгеокадастру та 2 працівника підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

За результатами аналізу судової практики за 2016 рік стосовно притягнення посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до відповідальності за корупційні та/або пов’язані з корупцією правопорушення Комісією встановлено, що в 11 випадках судами були винесені рішення, відповідно до яких в діях зазначених осіб були встановлені правопорушення.

Необхідно зазначити, що у більшості випадках посадові (службові) особи територіальних органів Держгеокадастру, працівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру мали на меті отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів у національній валюті України та у валютах іноземних держав за вплив на осіб, які приймають відповідні рішення та\або безпосереднього прийняття рішення стосовно:

передачі у власність особі та членам її родини земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства;

надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення у власність (оренду) земельних ділянок;

видання офіційних документів, які містили недостовірні дані, що могли вплинути на права суб’єктів господарювання щодо оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів;

сприяння суб’єктам господарювання в незаконному отриманні права оренди земельних ділянок;

вплив на осіб, які приймають рішення щодо затвердження документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

видання офіційних документів, які містили недостовірні дані, щодо вартості земельної ділянки (заниження вартості земельної ділянки спричинили ненадходження до державного бюджету України грошових коштів та пошешення вимог статті 174 Податкового кодексу України).

Зокрема, головним спеціалістом відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області отримано грошові кошти у сумі 64 000 гривень за ніби то вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, про передачу у власність особі та членам її родини земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства загальною площею 8 га.

Водієм автотранспортних засобів відділу документального, господарського та організаційного забезпечення Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області одержано, як неправомірну вигоду, кошти в сумі 8 000 євро та 1 200 доларів США за сприяння у видачі наказів про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

Головним спеціалістом відділу Державного земельного кадастру Управління Держгеокадастру в Житомирському районі Житомирської області отримано неправомірну вигоду (грошові кошти) у сумі 1 600 гривень за прискорення реєстрації земельних ділянок та присвоєння їм кадастрових номерів.

Начальник Відділу Держгеокадастру в Летичівському районі Хмельницької області в корисливих цілях та з метою сприяння в ухиленні від сплати податків, підробила документи шляхом власноручного внесення в типовий бланк довідки про оцінку права на земельну частку (пай) рукописного тексту з завідомо неправдивими відомостями про вартість земельної ділянки (паю), занизивши її з 80 654,09 гривні до 25 655,16 гривень, та посвідчила її власним підписом із відтиском круглої печатки  керованого нею державного органу.

Крім того, з метою захисту інтересів держави, юридичних та фізичних осіб Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру протягом  2016 року організовано та проведено:

3 службові розслідування стосовно діяльності начальників та заступників начальників територіальних органів Держгеокадастру Черкаської, Закарпатської та Кіровоградської областей. Матеріали 1 службового розслідування скеровано до прокуратури Закарпатської області (можлива наявність конфлікту інтересів).

22 перевірки діяльності територіальних органів Держгекокадастру, за результатами яких у 7 випадках матеріали перевірок скеровано до правоохоронних органів та 39 посадових (службових) осіб територіальних органів Держгеокадастру притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

З огляду на вищевикладене Комісією встановлено такі основні ризики в діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, що додаються (Додаток1).

 

Голова Комісії                                                         І. В. Рубан

Секретар Комісії                                                    В. М. Врублевський

 

Додаток 1 до звіту
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру

 

Таблиця

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

Корупційний ризик
Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/висока)
Заходи щодо усунення корупційного ризику
Особа (особи) відповідальна (і) за виконання заходу
Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику
Ресурси для впровадження заходів
Очікувані результати
Ризик 1.Погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки за місцем розташування земельної ділянки.

Опис.

Розробник документації із землеустрою подавав на погодження до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Безпосереднє спілкування розробника документації із землеустрою та посадової особи, яка здійснювала її погодження, провокувало ризики вчинення корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Зокрема, існують факти вимагання посадовими (службовими) особами територіальних органів Держгеокадастру неправомірної вигоди (хабара) за позитивний розгляд проектів землеустрою. В іншому випадку такі проекти землеустрою тривалий час не розглядалися або ж надавалися висновки про непогодження проектів з необґрунтованими (безпідставними) зауваженнями.

Чинники.

Не виконання посадовими (службовими) особами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень, використання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг іншим суб’єктам господарювання та існування реального конфлікту інтересів.

Можливі наслідки.

Притягнення посадових (службових) осіб територіальних органів Держгеокадастру до відповідальності.

Судові процеси за прийняття неправомірних рішень.

Втрата репутації органу.

 

Висока
Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» запроваджено погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок виключно за принципом екстериторіальності.За результатами реалізації пілотного проекту підготовка та супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України» в частині погодження територіальними органами Держгеокадастру проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності на постійній основі.
Департамент землеустрою, використання та охорони земельКраснолуцький О. В.
Грудень 2017 року
Не потребує
Зниження рівня корупції при погодженні документації із землеустрою.Можливість розробника документації із землеустрою через веб-сайт Держгеокадастру відслідковувати стадії проходження документації.
Ризик 2:Наявність дискреційних повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру при наданні адміністративних послуг у частині здійснення державної реєстрації земельної ділянки.

Опис:

Існує недосконалий механізм надання адміністративної послуги у сфері ведення Державного земельного кадастру щодо державної реєстрації земельної ділянки, що призводить до виникнення корупційної складової під час надання цієї послуги у сфері ведення Державного земельного кадастру.

Широкі дискреційні повноваження надані державним реєстраторам при реєстрації земельних ділянок.

Закон України «Про Державний земельний кадастр» дозволяє державним кадастровим реєстраторам тлумачити на свій розсуд проблемні питання підстав для формування земельної ділянки та виникнення прав на неї.

Чинники:

Не виконання державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру належним чином наданих їм повноважень, використання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди.

Можливі наслідки:

Притягнення державних кадастрових реєстраторів територіальних органів Держгеокадастру до відповідальності.

Судові процеси за прийняття неправомірних рішень.

Втрата репутації органу.

 

Висока
Супроводження розробленого проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр»
Департамент державного земельного кадастру Славін І. В.
Грудень 2017 року
Не потребує
Надання сертифікованим інженерам-землевпорядни-кам повноважень щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання інформації з нього під час здійснення державної реєстрації земельної ділянки з урахуванням принципу екстериторіаль-ності та скорочення строку надання зазначеної адміністративної послуги з чотирнадцяти до семи днів, що сприятиме створенню сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні та захисту прав та законних інтересів громадян
Ризик 3:Наявність дискреційних повноважень у сфері землеустрою при проведенні експертизи землевпорядної документації.

Опис:

При наданні висновків експертизи землевпорядної документації досить поширеною є практика повернення (часто – неодноразове) документації «на доопрацювання», що, у свою чергу, може призвести до затримки процесу прийняття рішень щодо затвердження документації із землеустрою або технічної документації із оцінки земель.

Чинники:

Не виконання посадовими (службовими) особами Держгеокадастру його територіальних органів, відповідальних за проведення державної експертизи землевпорядної документації та документації з оцінки земель,  належним чином наданих їм повноважень, використання службових повноважень.

Можливі наслідки:

Притягнення до відповідальності.

Судові процеси за прийняття неправомірних рішень.

Втрата репутації органу.

 

Висока
Внесення на розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання саморегулівним організаціям у сфері землеустрою повноважень з проведення експертизи землевпорядної документації»
Управління державної експертизи Царик К. В.
Грудень 2017 року
Не потребує
Зниження можливості виникнення корупційних дій у сфері землеустрою при проведенні експертизи землевпорядної документації
Ризик 4:Зосередження в одному органі виконавчої влади (Держгеокадастр) повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності.

Опис:

Великі корупційні ризики несе відсутність належного ефективного контролю за дотриманням земельного законодавства, зокрема, як державного, так і громадського.

В одному органі виконавчої влади (Держгеокадастрі) зосереджені повноваження щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, що може привести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Чинники:

Можливий вплив керівників територіальних органів Держгеокадастру, які приймають рішення про розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на посадових (службових) осіб цих органів, а саме осіб, що здійснюють державний нагляд (контроль) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності для прийняття неправомірних рішень.

Можливі наслідки:

Притягнення до відповідальності.

Судові процеси за прийняття неправомірних рішень.

Втрата репутації органу.

 

Висока
Супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель»
Департамент контролю за використанням та охороною земель Колотілін О. К.,Департамент землеустрою, використання та охорони земель Краснолуцький О. В.
Грудень 2017 року
Не потребує
Держгеокадастр та його територіальні органи позбавляться повноваження щодо розпорядження землями сільськогоспо-дарського призначення державної власності, що дозволить уникнути одночасно повноважень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності та здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності
Ризик 5:Порушення працівниками Держгеокадастру обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Опис:

Порушення працівниками Держгеокадастру Закону України «Про запобігання корупції» в частині встановлених обмежень щодо сумісництва з метою отримання неправомірної вигоди.

Чинники:

Недоброчесність державних службовців, незнання положень законодавства, бажання отримати неправомірну вигоду.

Можливі наслідки:

Притягнення до відповідальності.

Втрата репутації органу.

 

Низька
Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 
Департамент кадрової політики та персоналу Ковганич С. П.,Управління запобігання та виявлення корупції Сіроштан О. Е.
Протягом 2017 року
Не потребує
Недопущення ймовірності корупційного ризику.
Ризик 6:Порушення працівниками Держгеокадастру вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Опис:

Неповідомлення працівниками Держгеокадастру про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів з метою отримання неправомірної вигоди.

Чинники:

Недоброчесність державних службовців, незнання положень законодавства.

Можливі наслідки:

Притягнення до відповідальності.

Судові процеси за прийняття неправомірних рішень.

Втрата репутації органу.

 

Низька
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання
Управління запобігання та виявлення корупції Сіроштан О. Е.,Департамент кадрової політики та персоналу Ковганич С. П.

 

Протягом 2017 року
Не потребує
Зменшення ймовірності корупційного ризику.
Ризик 7:Порушення терміну проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з відповідальним або особливо відповідальним становищем.

Опис:

Приховування отриманих результатів перевірки від суб’єктів перевірки.

Чинники:

Отримання неправомірної вигоди за сприяння у приховуванні негативних для кандидата результатів спеціальної перевірки.

Можливі наслідки:

Притягнення до відповідальності.

Втрата репутації органу.

 

Низька
Здійснення контролю з боку керівників Держгеокадастру за дотриманням термінів проведення спеціальної перевірки
Управління запобігання та виявлення корупції Сіроштан О. Е.,Департамент кадрової політики та персоналу Ковганич С. П.

 

Протягом 2017 року
Не потребує
Недопущення ймовірності корупційного ризику.
Ризик 8:Зловживання під час використання матеріальних ресурсів.

Опис:

Використання працівниками Держгеокадастру матеріальних ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків у власних цілях.

Чинники:

Використання працівниками Держгеокадастру службових повноважень для отримання матеріальної або іншої особистої вигоди для себе чи інших осіб.

Можливі наслідки:

Втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації органу.

 

Низька
Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів Держгеокадастру для інших, не пов’язаних із службовою необхідністю цілей. Забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами
Департамент фінансового забезпечення Кашталян Т. М.,Управління справами Бєлов В. О., Департамент забезпечення діяльності служби Кузьменко О. М.
Протягом 2017 року
Не потребує
Недопущення ймовірності корупційного ризику.
Ризик 9:Встановлення відповідальними за підготовку тендерної документації особами дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.

Опис:

Лобіювання посадовими особами Держгеокадастру під час проведення процедур закупівель товарів, робіт, послуг інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації.

Чинники:

Неналежне виконання працівниками Держгеокадастру своїх службових повноважень, приховування працівниками Держгеокадастру, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівлі, наявного конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду.

Можливі наслідки:

Порушення вимог чинного законодавства. Збільшення витрат, втрата фінансових і матеріальних ресурсів. Втрата репутації органу. Судові справи.

 

 

Низька
Моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель;забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі
Керівники структурних підрозділів
Протягом 2017 року
Не потребує
Недопущення ймовірності корупційного ризику.
Ризик 10:Недотримання вимог щодо зайняття посад державної служби, порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Опис:

Порушення порядку зайняття посад державної служби, лобіювання посадовими особами Держгеокадастру під час проведення процедури конкурсного відбору певних кандидатів на зайняття вакантних посад.

Чинники:

Неналежне виконання працівниками Держгеокадастру своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду, тощо.

Можливі наслідки:

Порушення вимог чинного законодавства. Втрата репутації органу. Судові справи.

 

Низька
Посилення контролю за дотриманням порядку зайняття посад державної служби, процедури конкурсного відбору
Департамент кадрової політики та персоналу Ковганич С. П.,Управління запобігання та виявлення корупції

Сіроштан О. Е.

Протягом 2017 року
Не потребує.
Забезпечення якісного добору та розстановки кадрів
Ризик 11:Недотримання принципу незалежності та об’єктивності внутрішнього аудиту внаслідок можливого втручання інших посадових (службових) осіб в роботу підрозділів внутрішнього аудиту.

Опис:

Лобіювання посадовими особами Держгеокадастру під час планування та безпосередньо проведення внутрішнього аудиту.

Чинники:

Неналежне виконання працівниками Держгеокадастру своїх службових повноважень, приховування працівниками Держгеокадастру, які безпосередньо залучені до планування та проведення внутрішнього аудиту, наявного конфлікту інтересів, бажання отримати неправомірну вигоду, тощо.

Можливі наслідки:

Втрата репутації органу. Судові справи.

 

Низька
Удосконалення чинних критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру, здійснюється відбір об’єктів та проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів
Відділ внутрішнього аудиту
Несин І. М.
Протягом 2017 року
Не потребує
Недопущення виникнення пов’язаних з корупцією правопорушень та уникнення можливого втручання інших посадових (службових) осіб в роботу підрозділів внутрішнього аудиту

 

  1. Доповнити антикорупційну програму додатком такого змісту:

“План-графік навчань з питань запобігання та виявлення корупції в апараті Держгеокадастру на 2017 рік”

№ з/п
Тематика
Цільова аудиторія
Строки проведення
Відповідальний за проведення
1.
Професійна програма підвищення кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції
Уповноважені особи з питань запобігання за виявлення корупції
червень 2017
Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
2.
Правові засади запобігання корупції
Для вперше прийнятих на державну службу
вересень-грудень 2017
Національна академія внутрішніх справ України
3.
Короткотермінові семінари з питань запобігання та виявлення корупції
Державні службовці категорії В
вересень-грудень 2017
Національна академія внутрішніх справ України