ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
25 квітня 2018 року № 68

(в редакції наказу Держгеокадастру
від 03.08.2018 № 122)

  

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ,

КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НА 2018 РІК

 (передбачені цією Антикорупційною програмою правила, процедури і заходи щодо запобігання та виявлення корупції є обов’язковими до виконання усіма працівниками апарату Держгеокадастру та його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру)

 

 

 І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма Держгеокадастру) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з дотриманням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, та з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Метою Антикорупційної програми Держгеокадастру є забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства; визначення корупційних ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру; створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

Проблему корупції в Держгеокадастрі передбачається вирішувати шляхом:

удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин;

визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникненню корупції;

формування у працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

забезпечення прозорості діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, своєчасного їх розгляду та відповідного реагування.

Виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру дасть змогу:

зменшити вплив корупції на діяльність Держгеокадастру його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

підвищити рівень довіри до Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру здійснюється шляхом реалізації Плану заходів з виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік (додаток 1), до якого включаються заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, та заходів щодо усунення корупційних ризиків (додаток 1 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру).

До Антикорупційної програми Держгеокадастру будуть включені заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної політики після їх прийняття.

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 09.01.2018 № 2 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, та наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 3 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік».

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру Комісією підготовлений та затверджений звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

На виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.06.2018 № 1310 Комісія здійснила додаткову оцінку корупційних ризиків, підготувала звіт за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, який затверджено в. о. Голови Держгеокадастру Колотіліним О. К. (додаток 2) та включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру (додаток 1 до звіту за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру), заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси, які зазначені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до звіту за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру).

 

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Держгеокадастр організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів.

Навчання державних службовців з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до орієнтовного плану–графіку навчання:

№ з/п
Тематика
Цільова аудиторія
Строки проведення
Відповідальний за проведення
1.
Професійна програма підвищення кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції
Уповноважені особи з питань запобігання за виявлення корупції
вересень – грудень 2018
Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
2.
Правові засади запобігання корупції
Державні службовці
вересень –грудень 2018
Національна академія внутрішніх справ України
3.
Короткотермінові семінари з питань запобігання та виявлення корупції
Для вперше прийнятих на державну службу та новопризначених
вересень-жовтень 2018
Держгеокадастр спільно з Київським міським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, постійно проводиться роз’яснювальна робота з питань застосування антикорупційного законодавства, надаються консультації, проводяться індивідуальні бесіди з працівниками, зокрема з питань дотримання строків подання та заповнення електронних декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.

Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, надається допомога у заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Інформація щодо змін в антикорупційному законодавстві, а також роз’яснення, методичні рекомендації щодо застосування окремих положень законодавства доводиться до відома працівників через систему електронного документообігу ДОК ПРОФ, на нарадах (навчаннях), шляхом надсилання інформаційних листів, розміщення інформації на внутрішньому порталі Держгеокадастру.

Для представників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру проводяться навчання (наради) з проблемних питань роботи уповноважених підрозділів та застосування антикорупційного законодавства.

 

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми

Моніторинг виконання та оцінка ефективності Антикорупційної програми Держгеокадастру здійснює Комісія щоквартально.

Керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, його територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають інформацію про хід виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

Управління запобігання ти виявлення корупції Держгеокадастру забезпечує контроль за виконанням Антикорупційної програми Держгеокадастру, координує зазначену роботу в територіальних органах Держгеокадастру, на підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, узагальнює інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру та подає її на розгляд Комісії.

Комісія на своїх засіданнях розглядає узагальнену інформацію про хід виконання антикорупційної програми, проводить моніторинг виконання та оцінку її ефективності за критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану досягнення мети (індикаторів виконання). За результатами моніторингу Комісія готує інформацію про стан виконання Антикорупційної програми та, у разі необхідності, пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до неї.

Антикорупційна програма Держгеокадастру підлягає перегляду в таких випадках: внесення змін до законодавства, у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до неї, а також не пізніше одного місяця з дати затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру приймає Голова Держгеокадастру.

 

В. о. начальника Управління
запобігання та виявлення корупції                                             О. СІРОШТАН

 

3 серпня 2018 року

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Держгеокадастру

ПЛАН
заходів з виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік

Додаток 2
до Антикорупційної програми
Держгеокадастру

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Держгеокадастру

______________ О. КОЛОТІЛІН

 30 липня 2018 року

 

Звіт
за результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 09.01.2018 № 2 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, та наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 3 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік».

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру в. о. Голови Держгеокадастру О. Колотіліним 14.02.2018 затверджено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік.

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.06.2018 № 1310 «Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік» Комісією проведено дооцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Робота Комісії здійснювалась відповідно до Робочого плану моніторингу виконання антикорупційної програми та проведення оцінки (дооцінки) корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік, затвердженого 06 липня 2018 року заступником голови Комісії Р. Климчуком.

При ідентифікації та оцінці (дооцінці) корупційних ризиків було використано наступні джерела:

– досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, а також окремих процедур на предмет наявності у них положень, що сприяють (можуть сприяти) вчиненню корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– здійснено аналіз повідомлень у засобах масової інформації про недоліки певних процедур, можливу неправомірну та недоброчесну поведінку посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, а також працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

– проведено аналіз судової практики за 2017 рік стосовно притягнення посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до відповідальності за корупційні та/або пов’язані з корупцією правопорушення;

– проаналізовано повідомлення, що надійшли до Держгеокадастру від правоохоронних органів, про проведення обшуків (виїмок) під час розслідування кримінальних та/або адміністративних справ щодо можливих неправомірних дій посадових (службових) осіб Держгеокадастру, його територіальних органів, працівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

– досліджено результати перевірок, службових розслідувань, що полягали в аналізі актів, довідок та інших документально оформлених результатів проведених заходів, наданих рекомендацій з метою максимального вивчення різних напрямів діяльності, у яких було виявлено найбільше порушень вимог законодавства України, їх теперішній стан та ймовірність вчинення (сприяння вчиненню) корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

– проаналізовано листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, тощо, що надійшли до Держгеокадастру поштою, на електронну адресу Держгеокадастру та гарячу лінію Держгеокадастру та містили інформацію про напрямки діяльності, в яких виникає найбільша ймовірність вчинення корупційних та/або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– проведено аналіз діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з метою виявлення заходів, процедур та рішень, які стали причиною вчинення посадовими (службовими) особами Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери його управління, корупційних правопорушень та/або правопорушень пов’язаних з корупцією;

– проаналізовано технічний посібник (USAID та CIPE) «Управління корупційними ризиками в державній службі України (Процедури оцінки корупційних ризиків в діяльності посадових осіб)», розробленого головою Робочої групи Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) з протидії хабарництву у міжнародних комерційних операціях Драго Кос від 06.05.2015;

– розглянуто пропозиції співробітників вищих навчальних закладів України, що надійшли на електронну пошту Держгеокадастру, стосовно ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру;

– розглянуто пропозиції головних управлінь Держгеокадастру в областях та м. Києві, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, до виявлення, ідентифікування основних корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, а також пропозиції до Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік, надіслані на лист Держгеокадастру від 02.01.2018 № 22-28-0.12-4/2-18 «Про надання інформації та пропозицій»;

– проаналізовано інформацію про факти, що можуть свідчити про вчинення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правопорушень пов’язаних з корупцією (порушення вимог фінансового контролю);

– інформацію про виконання Держгеокадастром антикорупційної програми на 2018 рік та реалізації визначених у ній заходів за перше півріччя 2018 року;

– пропозиції структурних підрозділів Держгеокадастру з питань проведення дооцінки корупційних ризиків, внесення змін до антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік.

З метою залучення громадськості до оцінки та обговорення антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік та змін до неї на офіційному веб-сайті Держгеокадастру 09.07.2018 розміщені оголошення про проведення Комісією дооцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік за перше півріччя 2018 року, а також щодо проведення 25.07.2018 відкритого засідання Комісії з питань дооцінки корупційних ризиків та обговорення змін до антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік.

До участі в заходах запрошувалися представники громадськості, експерти, які володіють знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище Держгеокадастру.

Пропозиції від громадськості, представників інших органів влади, правників та експертів не надходили.

За результатами оцінки (дооцінки) корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру Комісією ідентифіковані корупційні ризики у діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та визначені заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси, очікувані результати.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру (за результатом дооцінки) (додаток 1) та Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2) додаються.

Додатки: на __ арк. в 1 прим.

 

Голова Комісії                                                                І. РУБАН

Секретар Комісії                                                            В. ВРУБЛЕВСЬКИЙ

 

«25» липня 2018 року

 

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки (дооцінки)
корупційних ризиків у діяльності
Держгеокадастру

Опис
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру
(за результатом дооцінки)

 

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки (дооцінки)
корупційних ризиків у діяльності
Держгеокадастру

 

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення