Антикорупційна програма Державної служби україни з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 – 2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгеокадастру
22.04.2019 року № 120

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ,
КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
НА 2019 – 2020 РОКИ 

(передбачені цією Антикорупційною програмою правила, процедури і заходи щодо запобігання та виявлення корупції є обов’язковими до виконання усіма працівниками апарату Держгеокадастру та його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру) 

І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 – 2020 роки (далі – Антикорупційна програма Держгеокадастру) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з дотриманням вимог Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 грудня 2017 року за № 87/31539, та з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства і який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Метою Антикорупційної програми Держгеокадастру є забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства; визначення корупційних ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру; створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

Заходами з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Держгеокадастрі є:

удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері земельних відносин;

визначення та усунення причин і умов, що спричиняють виникненню корупції;

формування у працівників Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, правової свідомості, добросовісної поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;

забезпечення прозорості діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, своєчасного їх розгляду та відповідного реагування.

Виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру дасть змогу:

зменшити вплив корупції на діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

створити ефективні механізми запобігання корупції, забезпечити контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру;

підвищити рівень довіри до Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Постійними заходами з реалізації Держгеокадастром засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах та підприємствах, що  належать до сфери управління Держгеокадастру, є:

з/п
Заходи
Терміни
Відповідальні особи/підрозділи
1.
Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками апарату Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
постійно
Перший заступник Голови, заступник Голови, керівники структурних підрозділів Держгеокадастру, начальники, їх заступники та керівники структурних підрозділів територіальних органів, керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
2.
Контроль за наявністю і належною організацією роботи  уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції в усіх територіальних органах Держгеокадастру, визначених осіб з питань запобігання та протидії корупції на підприємствах, що належать до сфери його управління, а також обов’язкового погодження кандидатур керівників таких уповноважених підрозділів з Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції
3.
Оцінка корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру
щоквартально
Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру
4.
Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах, керівників підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади»
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції, Департамент кадрової політики та персоналу,уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру
5.
Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Держгеокадастру, його територіальних органах,  підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»
постійно
Департамент кадрової політики та персоналу,уповноважені підрозділи  територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
6.
Організація на постійній основі заходів з підвищення кваліфікації працівників апарату Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання і виявлення корупції
постійно
Департамент кадрової політики та персоналу,керівники територіальних органів Держгеокадастру,

керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

7.
Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
8.
Проведення організаційних заходів по підготовці до чергового етапу декларування
грудень 2019 року, січень –березень 2020 року
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
9.
Проведення перевірки факту подання/неподання суб’єктами декларування Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, декларацій відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
10.
Інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
Невідкладно після виявлення
Управління запобігання та виявлення корупції,керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
11.
Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
12.
Інформування Держгеокадастру про факти правопорушень в територіальних органах Держгеокадастру та підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру відповідно до вимог наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 № 4 «Про інформування щодо фактів правопорушень»
Не пізніше ніж протягом трьох годин робочого часу з моменту отримання повідомлення (інформації), затримання особи, тощо
Керівники територіальних органів Держгеокадастру,керівники підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
13.
Ведення обліку працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
14.
Проведення службових розслідувань щодо осіб, визнанних винними у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб та вжиття заходів щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
15.
Забезпечення умов для повідомлень працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери  управління Держгеокадастру, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб, а також неупередженого та своєчасного їх розгляду
постійно
Управління запобігання та виявлення корупції,Департамент адміністративно-господарського забезпечення,

Управління забезпечення діяльності служби,

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації,

Керівники та уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

16.
Залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики Держгеокадастру щодо запобігання та протидії корупції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»
постійно
Юридичний департамент, Управління забезпечення діяльності служби
17.
Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, з питань запобігання та виявлення корупції шляхом розміщення організаційно-розпорядчих документів, а також звітної та статистичної інформації на сайті Держгеокадастру, його територіальних органів, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
Не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття (затвердження)
Управління забезпечення діяльності служби,Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації,

Керівники територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.
Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси 

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру (далі – Комісія), утвореною наказом Держгеокадастру від 14.02.2017 № 66 «Про організацію підготовки антикорупційної програми Держгеокадастру на 2017 рік», із змінами, внесеними наказом Держгеокадастру від 22.01.2019 № 6 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків та внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Держгеокадастру», проведено оцінку корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Оцінку проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379.

Комісією здійснено ідентифікацію корупційних ризиків в діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, їх формальне визначення та оцінку.

За результатами роботи було підготовлено опис корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та визначені заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси, очікувані результати.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру, затверджений наказом Держгеокадастру від 27.03.2019 № 94, включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держгеокадастру (додаток 1 до звіту) та таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до звіту), додається.

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, Держгеокадастр організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держгеокадастру та його територіальних органів.

Навчання державних службовців апарату Держгеокадастру з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до орієнтовного плану–графіку навчання:

№ з/п
Тематика
Цільова аудиторія
Строки проведення
Відповідальний за проведення
1.
Професійна програма підвищення кваліфікації з питань запобігання та виявлення корупції
Уповноважені особи з питань запобігання за виявлення корупції
вересень – грудень 2019-2020
Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
2.
Правові засади запобігання корупції
Державні службовці
вересень –грудень 2019–2020
Національна академія внутрішніх справ України
3.
Короткотермінові семінари з питань запобігання та виявлення корупції
Для вперше прийнятих на державну службу та новопризначених
вересень-жовтень 2019–2020
Держгеокадастр спільно з Київським міським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Керівники територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції зазначених органів забезпечують організацію навчання державних службовців, працівників з питань запобігання та виявлення корупції.

Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру, уповноважені підрозділи (особами) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, проводять наради (навчання) з працівниками з таких тем:  заповнення електронних декларацій, дотримання строків їх подання, порядок та строки подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка тощо.

Управлінням запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру заплановано проведення в 2019 – 2020 роках наступних заходів:

№ з/п
Назва заходу
Цільова аудиторія
Термін проведення
1.
Семінар на тему: «Обмеження щодо одержання подарунків держслужбовцями»
працівники апарату Держгеокадастру
травень 2019, грудень 2020
2.
Семінар на тему:«Правила етичної поведінки. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки»
працівники апарату Держгеокадастру
червень 2019, жовтень 2020
3.
Семінар на тему:«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державного службовця»
працівники апарату Держгеокадастру
липень 2019, травень 2020
4.
Семінар на тему:«Додаткові заходи фінансового контролю, визначені Законом України «Про запобігання корупції»
працівники апарату Держгеокадастру
вересень 2019, квітень 2020
5.
Семінар на тему:«Відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»
працівники апарату Держгеокадастру
жовтень2019, червень 2020
6.
Семінар на тему:«Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними»
працівники апарату Держгеокадастру
листопад 2019, липень 2020
7.
Семінар на тему:«Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності»
працівники апарату Держгеокадастру
грудень 2019, вересень 2020
8.
Семінар на тему:«Підготовка до чергового етапу декларування: вимоги законодавства щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідальність за несвоєчасне подання декларацій, зазначення недостовірних відомостей в декларації»
працівники апарату Держгеокадастру
грудень 2019, січень – березень 2020
9.
Практичне заняття  на тему:«Електронне декларування 2020»

 

працівники апарату Держгеокадастру
лютий – березень 2020
10.
Семінар на тему:«Актуальні питання застосування антикорупційного законодавства в діяльності уповноважених підрозділів (осіб)  з питань запобігання корупції підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру»
Уповноважені особи з питань запобігання корупції підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру
лютий – березень 2020
11.
Семінар на тему:«Актуальні питання застосування антикорупційного законодавства в діяльності уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції територіальних органів Держгеокадастру»
Керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції територіальних органів Держгеокадастру
лютий – березень 2020

Заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та про хід виконання зазначеної Антикорупційної програми будуть проводитися в Держгеокадастрі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р, серед яких: проведення прес-конференцій, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики за участю керівництва Держгеокадастру та осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, звітування в  рамках Урядової громадської ініціативи «Разом проти корупції», підтримка актуальної інформації та оновлення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру рубрики з антикорупційної тематики, проведення публічного обговорення стану виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на відкритих засіданнях Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру тощо. 

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та
періодичного перегляду антикорупційної програми 

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру здійснює Комісія щоквартально.

Керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, його територіальних органів Держгеокадастру, підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, щоквартально подають інформацію про хід виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою Держгеокадастру.

Управління запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру забезпечує контроль за виконанням Антикорупційної програми Держгеокадастру, координує зазначену роботу в територіальних органах Держгеокадастру, на підприємствах, що належать до сфери управління Держгеокадастру, узагальнює інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру та подає її на розгляд Комісії.

Комісія на своїх засіданнях розглядає узагальнену інформацію про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру, проводить моніторинг виконання та оцінку її ефективності.

Критеріями оцінки виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру є: своєчасність виконання, повнота реалізації, оцінка стану досягнення мети (індикаторів виконання).

За результатами моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру Комісія готує інформацію про стан виконання антикорупційної програми та, у разі необхідності, пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до неї. У разі встановлення невиконання або неналежного виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру Голова Комісії інформує про такі факти Голову Держгеокадастру для вжиття заходів реагування, в тому числі дисциплінарного впливу.

Антикорупційна програма Держгеокадастру переглядається в таких випадках: внесення змін до законодавства, у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до неї, встановлення недієвості заходів, визначених антикорупційною програмою, за результатом проведеного моніторингу та оцінки її виконання за 2019 рік, а також не пізніше одного місяця з дати затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми Держгеокадастру за результатами її перегляду приймає Голова Держгеокадастру.

 

В. о. начальника Управління
запобігання та виявлення корупції                                             О. СІРОШТАН

22 квітня 2019 року