Рекомендації

Як здійснити державну реєстрацію земельної ділянки.

1. Здійснення державної реєстрації земельної ділянки.
Довідково: Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення про її затвердження органом державної влади або органом місцевого самоврядування (у разі, коли згідно із законом така документація підлягає затвердженню таким органом) шляхом відкриття Поземельної книги.
Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється за заявою:
• особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки у разі її передачі у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;
• власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;
• органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).
Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, слід подавати такі документи:
• заява про державну реєстрацію земельної ділянки за формою згідно з додатком 22 (формується за допомогою Національної кадастрової системи, не потребує окремої реєстрації в Журналі);
• оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації);
• електронний документ;
Термін здійснення державної реєстрації земельної ділянки складає 14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви.
Довідково: У випадку позитивного розгляду такої заяви Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній ділянці, відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користувачів земельної ділянки), робить позначку про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру та на підтвердження проведеної державної реєстрації земельної ділянки надає витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
Крім того, кадастрові номери земельних ділянок, визначені відповідно до Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2263), але не присвоєні, вважаються присвоєними, а земельні ділянки – зареєстрованими у Державному земельному кадастрі з моменту письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного документа та справляння плати за державну реєстрацію земельної ділянки, якщо така документація затверджена в установленому законом порядку до 1 січня 2013 року (пункт 115-1 доповнено постановою КМУ № 726 від 02.10.2013)

 

Старий державний акт на земельну ділянку.

Чи зберігає він чинність на сьогоднішній день

Взірці державних актів неодноразово змінювались за період незалежності України. Однак правові підстави вважати їх недійсними з огляду на положення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 № 449 «Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою» на сьогоднішній день відсутні. Відтак громадяни вправі вчиняти дію правового характеру з раніше виданими державними актами. Водночас земельній ділянці необхідно присвоїти кадастровий номер.

Як отримати відомості з Державного земельного кадастру

Для отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку заявник або уповноважена ним особа за дорученням власника земельної ділянки, або нотаріус відповідно до пункту 17 частини першої статті 34 Закону України “Про нотаріат” під час вчинення правочину щодо земельної ділянки подає Державному кадастровому реєстраторові:

1)      заяву за формою згідно з додатком 42 (формується за допомогою Національної кадастрової системи, не потребує окремої реєстрації в Журналі);

2)      документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

3)      документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку здійснюється від 1 до 10 десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.

Відмова у наданні відомостей з Державного земельного кадастру надається у формі повідомлення у разі, коли:

1)   у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;

2)   із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа;

3)   документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.

На отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право:

1)   власники, користувачі земельної ділянки або уповноважені ними особи;

2)   спадкоємці (правонаступники – для юридичних осіб) осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту, або уповноважені ними особи;

3)   особи, в інтересах яких встановлено обмеження, або уповноважені ними особи;

4)   органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом;

5)   особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, для виконання зазначених робіт (за дорученням власника, користувача або набувача права на земельну ділянку);

6)   нотаріус за дорученням власника земельної ділянки під час вчинення правочину щодо неї;

7)   особа, якій належить речове право на земельну ділянку.

Витяг з Державного земельного кадастру є дійсним протягом трьох місяців з моменту його видачі, крім витягу про земельну ділянку для оформлення права на спадщину, що видається спадкоємцям, та витягу з Державного земельного кадастру, що видається для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки або внесення інших відомостей до Державного земельного кадастру, які є безстроковими.

Вартість витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку складає 53 грн.(постанова КМУ від 01.08.2013 № 835).

Крім того є можливість отримання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, вартість послуги складає 31 грн. (постанова КМУ від 01.08.2013 № 835).