Створення громадських випасів

Методичні рекомендації по створенню громадських пасовищ

1. Загальні положення.
1.1. Методичні рекомендації визначають рекомендований механізм по створенню громадських пасовищ з метою всебічої підтримки розвитку тваринництва в приватному секторі області, впорядкування системи використання кормових угідь (пасовищ). Ці рекомендації визначають механізм створення гомадських пасовиш за рахунок сільськогосподарських земель державної власності.
Рекомендації розроблені на підставі Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та матеріалів технічної документації по коригуванню Схеми поділу земель колективної власності.
1.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть створювати на землях, що перебувають у власності держави чи територіатьної громади, громадські пасовища (ч. 2 ст. 34 Земельного кодексу України).
1.3.Громадяни, зацікавлені в створенні громадського пасовища:
1.3.1 Обирають уповноваженого, на якого покладають обов’язки по організації та документальному оформленні випасання худоби жителів села за рахунок земель запасу державної або комунальної власності.
1.3.2. Розробляють Положення про громадські пасовища (зразок положення додається).
1.3.3. Уповноважений звертається до відповідної ради з клопотанням про створення громадських пасовищ, щодо якого приймається рішення (зразок рішення додається).
1.4. Орган місцевого самоврядування (або уповноважена особа за наявності документів, що підтверджують можливість діяти в інтересах сільської (селищної) ради) звертається до розпорядника земель (Головне управління Держземагентства у Житомирській області) із клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення відповідної земельної ділянки (зразок клопотання додається). До клопотання додаються:
• викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки в межах території сільської ради, та її плоша;
• копія свідоцтво з ЄДРПОУ;
• копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (сільської ради);
• рішення сільської ради про створення громадських пасовищ;
• довідка Ф. 6-сільрада (річна) про наявність поголів’я худоби станом на 01.01. поточного року;
• розрахунок потреби в площі земельних ділянок для створення громадських пасовищ в розрізі населених пунктів сільської ради (за матеріалами коригування Схеми поділу земель колективної власності або за потреби на момент звернення);
• документи уповноваженої особи, що підтверджують можливість діяти в інтересах сільської (селишної) ради (за потреби).
1.5. Орган місцевого самоврядуиання (або уповноважена особа за наявності документів що підтверджують можливість діяти в інтересах сільської (селищної) ради), отримавши дозвіл, замовляє розробку проекту землеустрою щодо відведення відповідної земельної ділянки для створення громадського пасовища в організації, яка має сертифікованих спеціалістів на виконання робіт із землеустрою.
1.6. Орган місцевого самоврядування звертається до територіального органу Держземагентства за місцем знаходження земельної ділянки із заявою про отримання Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. До заяви додаються:
• оригінал погодженого відповідно до законодавства проекту землеустрою (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі).
• електронний документ (обмінний файл).
1.7. Орган місцевого самоврядування (або уповноважена особа від громадян за наявності документів, шо підтверджують можливість діяти в інтересах сільської (селищної ради) звертається до розпорядника земель (Головне управління Держземагентства у Житомирській області) із клопотанням про затвердження розробленого проекту землеустрою (зразок клопотання додається). До клопотання додається:
• оригінал погодженого відповідно до законодавства проекту землеустрою (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі).
• доручення про отримання наказу уповноваженій особі, завірене в установленому законодавством порядку (у разі потреби).

1.8. Уповноважений від органу місцевого самоврядування звертається до державної реєстраційної служби (за місцем розташування земельної дііянки) про видачу свідоцтва про право власності органу місцевого самоврядування на земельну ділянку. До заяви додаються:
• копія свідоцтва з ЄДРПОУ.
• копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (сільської ради).
• копія Витягу з Державного земельного кадастру.
• копія наказу про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
• документи, що підтверджують можливість діяти в нтересах сільської (селищної ради), завірені належним чином.
• акт прийому-передачі земельної ділянки із земель державної власності в комунальну власність, підписаний органом місцевого самоврядування з одного боку, та Головним управлінням Держземагентства у Житомирській області з іншого боку (зразок додається)

Затверджено:
Сесія ____сільської
(селищної) ради
від«__»____20_ р.

 

Положення про громадські пасовища

Це положення про громадське пасовище розроблено відповідно до вимог Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів України з метою регулювання земельних відносин щодо спільного використання пасовища власниками худоби, членами територіальної громади ____________сільської (селищної) ради___________ району Житомирської області.
Громадське пасовище формується за бажанням членів територіальної громади – власників худоби із земель запасу державної (комунальної) власності і призначається для спільного використання на добровільних засадах власниками худоби. Кількісний і персональний склад користувачів громадських пасовищ формується щорічно, на початок року на підставі волевиявлення громадян (письмових заяв) на ім’я сільського голови і погоджується на сході громадян та затверджується виконкомом сільської (селищної) ради, на сході громадян також погоджується термін і сума плати за користування громадським пасовищем та інші питання щодо організації використання пасовища. Оплата за випасання худоби здійснюється безпосередньо у сільську (селищну) раду кожним користувачем. Проведення сходу оформляється відповідним протоколом, який і подається на затвердження виконкому сільської (селищної) ради.
Питання поліпшення пасовища (підсів, удобрення тощо) та інші питання, що виникають, вирішуються в рамках вимог діючого законодавства за рахунок коштів користувачів, а в окремих випадках шляхом створення спеціального фонду як за рахунок внесків користувачів, так і благодійних внесків інших фізичних і юридичних осіб та грантів.

Погоджено на сході сільської (селищної) громади
« __»____ 20_ р. Протокол №

_____________________________________________________
(назва органу місцевого самоврядування)
___сесія ___ скликання
РІШЕННЯ

Про створення громадських пасовищ
Відповідно до статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 34, 83 Земельного кодексу України, частини п’ятої розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши клопотання уповноваженої особи власників великої рогатої худоби _____________________________ (назва) сільської ради________________________________________ (ПІБ)
від___________ 2014 року_______________________ сільська рада

вирішила:
1. Клопотати до Головного управління Держземагентства у Житомирській області щодо передачі земельних ділянок для створення громадських пасовищ орієнтовною площею_____________гектарів, розташованих на території________________________ сільської ради___________________ району Житомирської бласті.
2 Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську комісію (відповідну).

Голова

 РОЗРАХУНОК
громадських пасовищ на території сільської ради

 

Названаселеногопункту Кількістьсадиб Наявне поголів’я великої рогатої худоби, коней, гол. Норма випасу на голову, га Потреба площі кормових угідь для створення громадських пасовищ, га
1 2 3 4 5
1 населений пункт 244 93 0,5 46,5
2 населений пункт 140 59 0,5 29,5
Всьогопо сільській раді 384 152 76

 

 

назва органу місцевого самоврядування

Начальнику
Головного управління
Держземагентства у
Житомирської області

Клопотання

Просимо надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення територіальній громаді у комунальну власність земельної ділянки, орієнтовною площею ______гектарів, для створення громадських пасовищ за рахунок земель державної власності сільськогосподарського призначення____________________________________________________
(вказати вид угідь згідно КВЦПЗ, з яких надається)
яка розташована на території ______________________________________ сільської (селищної) ради Житомирської області.
До клопотання додаються :
• викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки в межах території сільської ради, та її площа;
• копія свідоцтва з ЄДРПОУ;
• копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (сільської ради);
• рішення сільської ради про створення громадських пасовищ;
• довідка Ф. 6-сільрада (річна) про наявність поголів’я худоби станом на 01.01 .поточного року;
• розрахунок потреби в площі земельних ділянок для створення громадських пасовищ в розрізі населених пунктів сільської ради (за матеріалами коригування Схеми поділу земель колективної власності).

Голова ___________________________________
(підпис)

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Головне управління Держземагентства у Житомирській області
Н А К А З
м. Житомир

Про надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ВІДПОВІДНО ДО статей 15-1, 34, 83, 116, 117, 122, 134 Земельного кодексу України, Положення про Головне управління Держземагентства у Житомирській області, затвердженого наказом Держземагентства України від 21 вересня 2012 року №445

НАКАЗУЮ:
1. Надати дозвіл територіальній громаді _______________________сільської селищної раді __________________________ району Житомирської області на розроблення (з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної власності сільськогосподарського призначення для створення громадських пасовищ, орієнтовною площею _________ га, розташованої за межами населеного пункту на території сільської (селищної) ради _______________________ району Житомирської області.
2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог законодавства.
3. Відділу/управлінню Держземагентства у ______________________районі Житомирської області при надходженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забезпечити в установленому законодавством порядку:
3.1 Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
3.2. Реєстрацію земельної у Державному земельному кадастрі.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою,

Начальник _________________ ___________
(Начальник Головного управління
Держземагентства в області)

 

назва органу місцевого самоврядування

Начальнику Головного управління
Держземагентства
у Житомирській області
_________________________________________
(ПІБ заявника, назва, серія і номер
_________________________________________
документа, що посвідчує особу заявника,
_________________________________________
ідентифікаційний номер, адреса
_________________________________________
місцепроживання, телефон)

К Л О П О Т А Н Н Я

Прошу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність територіальній громаді загальною площею ________ га для створення громадських пасовищ за рахунок категорії земель згідно з КВЦПЗ ____________________________________________________________________________
Вказати за рахунок якої категорії земель та вид угідь, з яких надається
Яка розташована на території _______________________________________
сільської селищної ради _____________________________району Житомирської області.

До заяви додаються :

• орипнал документації із землеустрою;
• у разі необхідності проведення обов’язкової державної експертизи —позитивний висновок державної експертизи;
• доручення про отримання оригіналу наказу уповноваженій особі, завірене в установленому законодавством порядку (у разі потреби).

__________________20__р. __________________
Дата підпис уповноваженої особи

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Головне управління Держземагентства у Житомирській області
Н А К А З
м. Житомир

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

Відповідно до статей 15-1,34, 83, 116, 117, 122, 125, 126, 134 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», статей 4,4-1,15,16,18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 9 роздлу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Положення про Головне управління Держземагентстсва у Житомирської області, затвердженого наказом Держземагентства України від ____________ 201_ року № _____, та клопотання сільської (селищної) ради району Житомирської області

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити______________________________________________________
Вид документаці
Із земель державної власності сільськогосподарського призначення,
розташованої на території ________________________.
2. Передати _____________________________________ земельну ділянку
державної власності сільськогосподарського призначення, кадастровий номер ______________________________________________ площею _________га, розташовану за межами населеного пункту на території_________________сільської (селищної) ради у комунальну власність для ____________________________________________________________________
класифікатор та цільове призначення
за актом приймання –передачі.
3.Уповноважити начальника Відділу/Управління Держземагенства у __________ районі Житомирської області в установленому законодавством порядку підписати з ________________________________________ сільською селищною радою _____________________району Житомирської області акт приймання-передачі земельної ділянки, зазначеної в пункті 2.
4. Відділу/Управління Держземагенства у __________ районі Житомирської області внести зміни в земельно-облікові документи.
5. Власнику земельної ділянки ______________________здійснити державну реєстрацію права власності в установленому законодавством порядку та забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до іі цільового призначення .
6. Контроль за виконанням цього наказу залищаю за собою.

Начальник _________________ ____________________
(Начальник головного управління
Держземагенства в області)

Назва органу місцевого самоврядування

____сесія ____скликання

РІШЕННЯ

________________ _______________

Про прийняття в комунальну власність земельної (их) ділянки (нок) на території сільської(селищної) ради району Житомирської області
Відповідно до статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 17, 117, 122. 126 Земельного кодексу України, статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», частини п’ятої розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», враховуючи наказ Головного управління Держземагентства у Житомирській області від __р. № «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки…»
вирішила:

1. Прийняти в комунальну власність земельну (ні) ділянку (ки) сільськогосподарського призначення державної власності площею________га, розташовану за межами населеного пункту на території _____________сільської (селищної) ради _____________________________району Житомирської області, для створення громадського пасовища.
2. Уповноважити _____________ сільського (селищного) голову (ПІБ) в установленому законодавством порядку підписати з Головним управлінням Держземагентства у Житомирській області акт приймання- передачі земельної(них) ділянки(нок), зазначеної(них) в пункті 1.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на __________ .
_______________________ Голова

 

АКТ
приймання-передачі земельної(них) ділянки (нок) сільськогосподарського призначення державної власності
загальною площею ________ га, кадастровий номер_______________
на території сільської селищної ради
__________________району Житомирської області
в комунальну власність територіальної громади _________________
сільської селищної ради ______________району Житомирської області

с. ______________ _______________р.

Головне управління Держземагенства у Житомирській області в особі начальника Відділу /Управління Держземагенства у _______________ районі Житомирської області __________ПІБ, що діє на підставі довіреності від _________ номер _____________, виданої Головним управлінням Держземагенства у Житомирській області з одного боку та ______ сільська (селищна) рада _______ району Житомирської області в особі голови ради _________ (ПІБ) , що діє на підставі рішення сільської (селищної) ради від ________ номер ______ Про прийняття в комунальну власність земельних ділянок на території сільської селищної ради __________району Житомирської області,з другого боку, уклали цей акт приймання-передачі про таке:
1. Головне управління Держземагентства у Житомирської області передає земельну (ні) ділянку (ки) сільськогосподарського призначення, кадастровий номер(и) площею ____га, розташовану на території___________сільської (селищної) ради району Житомирської області із державної власності,а ________сільська (селищна) рада _______району Житомирської області приймає вищезазначену земельну ділянку у комунальну власність для створення громадських пасовищ.
2.Земельна ділянка знаходиться в стані придатному для використання.
3.На земельній ділянці нерухомого майна не розташовано
4. Акт приймання-передачі земельної (них) ділянки (нок), зазначеної в пункті 1 складено у двох примірниках для кожної із сторін на підставі наказу Головного управління Держземагентства у Житомирській області від _________ № ______«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки…» та рішення сільської (селищної) ради району Житомирської області від № «Про прийняття в комунальну власність земельні ділянки на території ___________сільської селищної ради ________ району Житомирської області».

Головне управління
Держземагенства
У Житомирській області
_____________________ (ПІБ)
Підпис МП

 

______________ сільська (селищна)

____________________району Житомирської області

____________________________(ПІБ)

Підпис МП

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.