Матеріали польових (геодезичних) робіт

          Статтею 50 Закону України «Про землеустрій» передбачена обов’язкова наявність в складі проектів відведення земельних ділянок матеріалів польових (геодезичних) робіт. Такі матеріали обов’язкові і в складі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок та інших видів документації із землеустрою.
Відповідно до Інструкції про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт, яка затверджена наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України №19 від 17.02.2000 р., і є обов’язковою для всіх підприємств, організацій та установ, які виконують топографо-геодезичні та картографічні роботи, незалежно від форм власності та їхньої відомчої залежності, контроль польових робіт є складовою частиною виробничого процесу і здійснюється протягом усього періоду їх виконання, охоплюючи всі процеси і види робіт.
Систематичний контроль польових робіт здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності (керівниками та відповідальними спеціалістами підприємств чи організацій), інспекційний контроль – працівниками апарату Укргеодезкартографії, державний контроль – державними інспекторами Інспекції державного геодезичного нагляду Укргеодезкартографії.
В процесі контролю польових робіт особи, що перевіряють їх виконання, повинні встановити:
– знання та дотримання виконавцем вимог діючих нормативно-технічних документів;
– відповідність методів виконання польових робіт вимогам технічного проекту, технічним умовам і діючим нормативно-технічним документам;
– технічний стан приладів, повноту і своєчасність їх досліджень, перевірок і юстировок;
– якість робіт і виконання їх в установлені терміни;
– виправлення зауважень та виконання вказівок і пропозицій, які були зроблені під час попередніх перевірок;
– виконання правил з охорони праці й техніки безпеки.
Одночасно проводиться інструктаж виконавців з показом передових методів робіт, які забезпечують їх високу якість та ефективність.
У процесі якості GPS-спостережень перевіряють:
– схему GPS-мережі, яка повинна складатись із замкнутих петель або інших замкнутих фігур;
– прив’язку GPS-мережі до пунктів державної геодезичної мережі (не менше як до 3-х пунктів) та до нівелірної мережі (не менше як до 4-х пунктів);
– правильність і своєчасність перевірок і досліджень метеоприладів;
– правильність вибору часу і оптимального вікна спостережень, визначення кількості сесій та їх тривалості;
– протоколи спостережень на пункті.
У процесі контролю якості вимірювання довжин сторін світловіддалемірами перевіряють:
– правильність підготовки приладів до вимірювань (своєчасність еталонування опорних частот, визначення постійних поправок приладів, поправок метеоприладів тощо);
– правильність вибору найсприятливіших умов для виконання спостережень;
– дотримання правил вимірювання сторін і встановлених допусків;
– своєчасність і точність визначення елементів центрування і редукції;
– правильність виконання обчислень в журналах, акуратність оформлення центрувальних листів та інших матеріалів.
Точність топографічних планів
Точність топографічних планів оцінюється за величинами розходжень положень контурів та висот точок, виміряних на плані з даними контрольних вимірів на місцевості.
Критеріями оцінки якості є середні, граничні та грубі похибки, які не повинні перевищувати величини похибок, встановлених цими Основними положеннями.
Середня похибка у положенні на плані предметів та контурів місцевості з чіткими контурами відносно ближніх точок зйомочної основи не повинна перевищувати 0,5 мм, а в гірській та залісненій місцевості – 0,7 мм у масштабі плану.
Середня похибка у взаємному положенні на плані чітких контурів на забудованій території (роги капітальних будівель, люки інженерних комунікацій та інші, визначені з допомогою координування), розташованих один від одного на відстані до 100 м, не повинна перевищувати 0,3 мм у масштабі плану.
Середня похибка зйомки рельєфу відносно ближніх точок геодезичної основи не повинна перевищувати по висоті:
– 1/4 прийнятої висоти перерізу рельєфу при кутах нахилу до 2°;
– 1/3 – при кутах нахилу від 2° до 6° для планів масштабу 1:5000, 1:2000; і до 10° для планів масштабу 1:1000 та 1:500;
– 1/3 – при перерізі рельєфу через 0.5 м на планах масштабів 1:5000 та 1:2000.
На залісненій місцевості ці допуски збільшуються у півтора рази.
У місцевостях з кутами нахилу рельєфу більш як 6° для планів масштабів 1:5000 та 1:2000, а також більш як 10° для планів масштабів 1:1000 та 1:500 кількість горизонталей повинна відповідати різниці висот, визначених на характерних перегинах схилів, а середні похибки висот, визначених на характерних типах рельєфу, не повинні перевищувати 1/3 прийнятої висоти перерізу рельєфу
Граничні похибки у положенні на план; предметів та контурів місцевості з чіткими контурами відносно ближніх точок зйомочної геодезичної основи не повинні перевищувати 1,0 мм, а в гірській та залісненій місцевості – 1,4 мм у масштабі плану.
Граничні похибки у взаємному положенні на плані чітких контурів на забудованій території не повинні перевищувати 0,6 мм у масштабі плану.
Кількість граничних похибок не повинна перевищувати 10% від загальної кількості контрольних вимірів.
При наявності грубих (випадкових) похибок їх кількість не повинна перевищувати 5%. Якщо таких похибок більше 5% – робота бракується.
Польові роботи
Виконані польові роботи пред’являються на приймання безпосередньому керівнику робіт.
За підсумками контролю, який проводився протягом виконання робіт і під час їх приймання, безпосередній керівник робіт визначає ступінь їх відповідності вимогам діючих нормативно-технічних документів, оцінює їх якість та придатність для подальшої обробки або передачі замовнику.
На приймання пред’являються матеріали робіт, скомплектовані у відповідності до вимог діючих нормативно-технічних документів, перевірені й виправлені самим виконавцем.
Виконані роботи приймаються у міру їх готовності.
Приймання робіт від виконавців повинно бути здійснене, як правило, до виїзду з району польових робіт.
Забороняється приймати від виконавця некомлектні й недоброякісні матеріали.
Якщо в процесі приймання робіт виявлено деякі помилки та недоробки, то матеріали повертаються виконавцю на виправлення.
У разі виявлення недоброякісних робіт матеріали у виконавця вилучаються, а роботи виконуються і приймаються заново. Кожен такий випадок береться на облік і розслідується згідно з діючими правилами.
Переробку і виправлення недоброякісних робіт здійснює сам виконавець без додаткової оплати або інший працівник за рахунок винного згідно з чинним законодавством.
Під час приймання завершених робіт безпосередній керівник перевіряє:
– комплектність матеріалів;
– повноту і правильність використання вихідних даних;
– точність одержаних результатів;
– якість кадастрової зйомки.
Прийняті, оформлені та укомплектовані відповідно до вимог діючих нормативно-технічних документів матеріали передаються на подальшу обробку в підрозділи камерального виробництва або замовнику.
Нормативні вимоги до виконання повного комплексу робіт великомасштабних топографічних знімань затверджено наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру від 09.04.1998 “Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, та 1:500 (ГНКТА-2.04-02-98)”. В залежності від використаних методів польових вимірювань та геодезичного обладнання, яке застосовується для створення планової геодезичної основи (знімальної мережі) та виконання кадастрової зйомки земельної ділянки, можливі наступні варіанти представлення результатів виконання польових геодезичних робіт:
Враховуючи вказане при наповненні кадастрової бази точними, достовірними, повними та актуальними даними, при складанні документації із землеустрою, в залежності від використаних методів польових вимірювань та геодезичного обладнання, яке застосовується для створення планової геодезичної основи (знімальної мережі) та виконання кадастрової зйомки земельної ділянки, повинна обов’язково містити наступні матеріали польових геодезичних робіт:
В залежності від методів та способів геодезичної зйомки в документації із землеустрою мають бути:
1.    У разі використання теодоліта:
картографічна схема розташування об’єктів масштабів 1:2000 – 1:10 000;
схема планової зйомочної мережі, яка виконується на топографічній основі з позначенням пунктів прив’язки до Державної геодезичної мережі (далі по тексту – ДГМ); геодезичної мережі згущення (ГМЗ);
журнал польових геодезичних вимірювань, польовий абрис земельної ділянки з описом її меж (завірений печаткою виконавця);
довжини ліній виміряні:
а) світловіддалеміром;
б) електронною рулеткою;
в) металевою компарованою рулеткою;
відомість обробки та врівноваження з характеристикою теодолітного ходу;
метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки;
каталог координат пунктів прив’язки (вихідні) ДГМ, ГМЗ та їх джерело походження.
2.    У разі використання електронного тахеометра:
картографічна схема розташування об’єктів масштабів 1:2000 – 1:10 000;
схема планової зйомочної мережі, яка виконується на топографічній основі з позначенням пунктів прив’язки до ДГМ, ГМЗ (геодезичної мережі згущення)
роздрукований електронний польовий журнал (завірений печаткою виконавця);
відомість обробки та врівноваження теодолітного ходу;
результати вимірювань в електронному вигляді – у файлі формату *.sdr;
метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки;
каталог координат пунктів прив’язки (вихідні) ДГМ, ГМЗ та їх джерело походження.
3. У разі використання (глобальних навігаційних супутникових систем, далі по тексту – GNSS) – приймачів (з безпосередньою прив’язкою до пунктів ДГМ); інших перманентних мереж в т.ч. комерційного використання:
картографічна схема розташування об’єктів масштабів 1:2000 – 1:10 000;
схема GNSS – спостереження;
опис технології виконання спостереження
результати розрахунків координат вимірюваних точок
результати вимірювань в електронному вигляді – у файлі формату Rinex.2x);
відомості врівноваження GNSS–спостережень (програмне забезпечення, що використовувалося (назва та версія); дата та час виконання врівноваження; результати розрахунків координат вимірюваних точок; результати оцінки точності вимірювань (принаймні, СКП); звіт про результати врівноваження, що генерується програмним забезпечення постобробки; файли “сирих” вимірювань з кожного GNSS — приймача (базових та роверів) у стандартному обмінному форматі (якщо використані перманентні GNSS станції, то тільки роверні станції); файли поправок до GNSS – вимірювань, отримані у постачальника сервісу та використані в процесі пост-обробки, у форматі Land XML (якщо використовувалися сервіси перманентних GNSS станцій);
метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки;
Оцінка якості робіт
Оцінка якості топографо-геодезичних та картографічних робіт здійснюється за результатами технічного контролю, що проводився в процесі виконання робіт та їх приймання.
Роботи, які за основними параметрами, що характеризують їх якість, відповідають вимогам нормативно-технічних документів, технічних проектів та спеціальним умовам замовника, оцінюються і приймаються як доброякісні.
Якщо роботи не відповідають цим вимогам, то їх переробляють і тільки після цього приймають і оцінюють заново. Причини незадовільної роботи розслідуються і винуваті притягуються до відповідальності.
Оформлення підписами матеріалів топографо-геодезичних і картографічних робіт під час їх приймання
Готові матеріали топографо-геодезичних і картографічних робіт під час їх приймання підписуються виконавцем, безпосереднім керівником робіт та іншими особами, що приймають роботи. Місця розташування підписів на матеріалах, що приймаються, зазначено в таблиці.

№ п/п Вид матеріалів і назва
продукції
Хто підписує матеріали Місце розташування
підпису
  1. Матеріали польових робіт
1.1. Журнали польових вимірювань Виконавець, безпосередній
керівник
У кожному
журналі
1.2. Картки побудови, обстеження та оновлення геодезичних пунктів Виконавець, безпосередній керівник, головний спеціаліст підрозділу На кожній картці
1.3. Матеріали польових обчислень Виконавець, безпосередній керівник, На кожній папці
  1. Матеріали камерального виробництва
2.7. Каталоги координат і висот геодезичних пунктів, каталоги висот нівелірних знаків (зведені та об’єктові) Виконавець, безпосередній керівник, На титульній сторінці,
на останній сторінці каталогу
2.8. Технічні звіти про виконані роботи Ті самі Там само

Виконані польові роботи пред’являються на приймання безпосередньому керівнику робіт.
За підсумками контролю, який проводився протягом виконання робіт і під час їх приймання, безпосередній керівник робіт визначає ступінь їх відповідності вимогам діючих нормативно-технічних документів, оцінює їх якість та придатність для подальшої обробки або передачі замовнику.

КАТАЛОГ
координат кутів зовнішніх меж землекористування
Назва об’єкта: ПАТ “Іванівський кар’єр”
Хижівська сільська рада, Чуднівського району Житомирської області

 

 Номер точки Внутрішній кут Дирекційний кут Відстань (м) Координати в метрах
X Y
1 029°19’43” 152°13’33” 50,860 5 636 004,000 3 242 060,800
2 210°11’01” 122°02’30” 250,690 5 635 959,000 3 242 084,500
3
20
1 5 636 004,000 3 242 060,800
3240°00’00” 3 285,103

Периметр землекористування  3285,1000 м.

Площа землекористування            26,9183 (га.)
Обчислив:                                          Іванов В.П.
Перевірив:                                         Петров І.І.
В якості вихідних при визначенні координат точок використані пункти ДГМ
Інформація щодо придбання вихідних координат пунктів ДГМ у відповідних установах
Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується у паперовій формі підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою.
Методичні матеріали затвердженні рішенням Науково-технічної ради Головного управління Держземагентства у Житомирській області від 28.05.2014

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.